Unknown server tag 'cc1:NewsImage'. Nhập khẩu phân bón 2 quý đầu năm 2010: giảm cả về lượng và trị giá