• (08) 3965.0424 - (08) 3965.0427
Hôm nay, ngày 20 tháng 4 năm 2024, 2:30 (GMT + 7) Tìm kiếm

Nghị định 26/2011/NĐ-CP của Chính phủ

Thứ Ba, 16 Tháng tám 2011, 21:18 GMT+7

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

N gày 08/04/2011, Chính phủ ban hành Nghị định số 26/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 7/10/2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất. 
 
Theo đó, Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất. Ngoài Giám đốc hoặc Phó Giám đốc như quy định tại Nghị định 108/2008/NĐ-CP của cơ sở sản xuất hóa chất phải có bằng đại học các ngành hóa chất thì quy định mới bổ sung thêm đối với cán bộ phụ trách hoạt động sản xuất cũng phải có bằng đại học trở lên về chuyên ngành hóa chất. 
 
Ngoài ra, Nghị định còn bổ sung một số quy định mới về điều kiện đối với cơ sở sản xuất hóa chất như: Người lao động trực tiếp tiếp xúc với hóa chất của cơ sở sản xuất phải được đào tạo, huấn luyện về kỹ thuật an toàn hóa chất; Cơ sở vật chất - kỹ thuật trong cơ sở sản xuất hóa chất phải đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điều 12 của Luật Hóa chất; Có biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất được cơ quan có thẩm quyền xác nhận hoặc Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 
 
Trong điều kiện kinh doanh hóa chất, người phụ trách về an toàn hóa chất của cơ sở kinh doanh phải có trình độ trung cấp trở lên về ngành hóa chất; Người trực tiếp tiếp xúc với hóa chất của cơ sở kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện kỹ thuật về an toàn hóa chất… Đây là những quy định mới được bổ sung mà Nghị định 108/2008/NĐ-CP chưa quy định.
 
Nghị định mới cũng quy định rõ, các cơ sở sản xuất kinh doanh, cất giữ, bảo quản, sử dụng hóa chất nguy hiểm đang tồn tại, nếu chưa thiết lập khoảng cách an toàn thì phải có lộ trình xác định khoảng cách an toàn và báo cáo việc thực hiện lộ trình với Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và UBND cấp tỉnh. Việc thiết lập khoảng cách an toàn phải hoàn thành trước ngày 30/12/2012 (quy định tại Nghị định 108/2008/NĐ-CP là 31/12/2010). 
Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/06/2011 và thay thế Nghị định số 68/2005/NĐ-CP ngày 20/05/2005 của Chính phủ.